MIAD-833 - 坂口玲奈2015年番号 女性専用風俗店~盗

MIAD-833 - 坂口玲奈2015年番号 女性専用風俗店~盗

延医十余人,服药百剂,皆无效验,亦以为无药可医矣。斯在临按∶此证与前证,虽皆大气下陷,而实在寒温之余,故方中不用黄,而用人参。

盖肺悬胸中,必赖大气以包举之,而后有所附丽;大气以鼓舞之,而后安然呼吸。一人,年二十余。

弦而有力,为冲胃气逆,脉似热却非真热。 医者误认为气逆作喘,屡投以纳气降气之药,气息遂大形迫促,其努力呼吸之声,直闻户外。

病家见愚喜甚,急求延医。族侄××六岁时,曾患此证。

若误用承气下之,则危不旋踵。一媪,年五十余,累月不能眠,屡次服药无效。

自言上焦恒觉发热,大便三四日一行,时或干燥。及询之,仍昏昏如故,惟牙关微开,可以进药。

Leave a Reply